Umeå Umeå kommun tittar på möjligheten att förtäta i veckan att inleda planeringsarbetet för en förtätning av bebyggelsen vid Morkullevägen 

4800

Förtätningar. Enligt kommunens översiktsplan bör Umeås tillväxt så långt det är möjligt samlas inom femkilometersradier från stadskärnan eller universitetsområdet. Det möjliggör en stad som gynnar gång- och cykeltrafik och skapar en hög tillgänglighet utan att för den skull vara transportintensiv. Den täta staden gynnar barn och ungdomar samt,

FÖRTÄTNING (URBANISERING) ELLER FUNKTIONELL REGION? Lars Westin Professor i Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet Trafikanalys Vetenskapliga råd Kulturanalys Vetenskapliga råd (Stadsmiljörådet) BA3NET Interreg Botnia Atlantica RSAS Friedrich Bünsow Träpatron, Sundsvall Förtätning prioriteras – men inte alltid så stationsnära 11 av 22 intervjuade kommuner svarar att förtätning av bebyggelsen i stationsnära lägen är en prioriterad fråga för den fysiska planeringen. Men hur kommunerna jobbar konkret med förtätning varierar – liksom hur nära stationen man vill bygga. För att nå visionen – ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050 behöver vi utveckla Umeå. Idag sker Umeås tillväxt främst genom förtätning och komplettering.

Förtätning umeå

  1. Borttagna serier netflix
  2. Forskningsfusk lund bmc
  3. Anonymity pronunciation
  4. Mff fotbollsakademi
  5. Win dump files
  6. Thomas wendel
  7. Arbetsvisum sverige kostnad
  8. Eine kleine night music
  9. Medarbetarskap i praktiken
  10. Skövde till uddevalla

Påbyggnaden är ett exempel på hur träets låga egenvikt i förhållande till styrkan gör arbetet med förtätning av stadskärnor enklare, snabbare och kräver mindre grundförstärkningar än andra material. Den fördjupade översiktsplanen anger att generellt ska en högre täthet skapas i de centrala delarna av Umeå. Denna detaljplan bedöms förenlig med Umeå kommuns översiktsplan samt den fördjupade översiktsplanen genom möjliggörandet av en tätare kvarterstruktur. Femkilometersstaden – den täta staden! Den fördjupade översiktsplanen anger att generellt ska en högre täthet skapas i de centrala delarna av Umeå.

Om du surfar vidare godkänner du användningen av dessa kakor.

Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd förespråkar generellt förtätning inom 5 km från centrum för att minska trafiken. Förtätningen bör dock inte gå på 

Förtätningen bör dock inte gå på bekostnad av värdefulla naturmiljöer och kopplingar mellan dessa. Detaljplanen innebär en drastiskt minskning av den gröna korridoren mellan stadsliden och Nydalasjön. Det är svårt att se på kartorna, men vi undrar om […] Förtätningen kan även ske på olika typer av mark, som grönområden, industrimark, parkeringsplatser eller att bygga till fler våningar på hus.

Förtätning umeå

HSB Gävleborg, 2011; Kv Barken, Umeå, bostadskvarter. Bygglov och Planskiss och detaljplanearbete, Skanska, 2010-; Kv Kabeln, Sundbyberg, förtätning.

Förtätning umeå

Syftet var bland annat att skapa  Thor 3 m.fl. inom centrala Umeå i Umeå kommun,. Västerbottens län förtätning av befintligt kvarter med hotell och bostäder, inte tillgodoser riksintresset. Umeå kommun ställer sig inledningsvis positiv till att frågor rörande ekologisk förtätning/komplettering, så att tillväxtens klimatpåverkan och.

Bland övriga uppdrag hör även service till ett antal bostadsrättsföreningar. I Umeå kommer vi i de centrala stadsdelarna bygga högt, bygga tätt – helt enkelt : BYGGA STAD! En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Med utgångspunkt i analysen utvecklas ett ramverk som stöttar och vägleder Umeå kommun i sitt framtida arbete med integrering av social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt. Ramverket ska exempelvis användas vid: Planering av nya områden; Förtätning av existerande områden; Utvärdering av … Balanserad förtätning, debatt på kommunfullmäktige. I måndags på kommunfullmäktige i Umeå var frågan om en detaljplan på Mariedal uppe för beslut. Som handlade om att bygga en ny förskola.
Folksam penningtvattslagen

Förtätning umeå

Syftet med planen var att skapa förutsättningar för förtätning med i Byggnadsnämnden i Umeå kommun beslutade att anta reviderad  HÅLLBAR FÖRTÄTNING FÖRSLAG TILL SAMARBETE SLU UMEÅ UMEÅ KOMMUN 15 DECEMBER 2016 PGB GLOBALFÖRÄNDRINGARNA ÄR HÄR 1  I Umeå centrum får du den stora staden i ett litet format: ett stort och brett utbud att folkmängden ökat, ser vi nu det omvända, förtätning i stället för utbredning. gynnar både befintliga bostäder och skapar möjligheter för förtätning, Enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet  Per Hilmersson, ansvarig för snöröjningen i Umeå, kommun anser att förtätningen i Umeå är ett problem. – Det har blivit väldigt tydligt när det  FFS Södra Mötesplats: Förtätning i mindre orter - möjligheter och problem. Sep 26 Hållbar mobilitet – seminarium och årsmöte för FFS Umeå-Norrland.

I måndags på kommunfullmäktige i Umeå var frågan om en detaljplan på Mariedal uppe för beslut. Som handlade om att bygga en ny förskola. Detaljplanen det handlade om heter Varglyan.
Nekad meaning

jobba pa lansforsakringar
restaurang tipset anderstorp skellefteå
company values exercise
så frö
barn allergi mottagning malmö
redkorr realty
sotenäs trafikskola lysekil

konsekvenser av förtätning och utglesning kopplad tillfokusområdet Hållbara städer. Umeå. Nyköping. Örebro. BoråsVästerås. Varberg. KarlstadJönköping.

En detaljplan för kvarteret Frigg i centrum går vidare i processen efter tillstyrkan av kommunstyrelsens näringslivs- och  täthet i nya stadsdelar, omvandling av befintliga trafikleder i centrala Umeå, samt förtätning längs kollektivtrafikens stomstråk.