Kontrollplan för enkla byggprojekt enligt Plan- och bygglagen. Byggherre /sökande: Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärende beskrivning: Kontrollen avser.

6577

Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik. I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument. Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun. Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning.

Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900). Därutöver gäller taxan för prövning av strandskyddsdispens med stöd av Miljöbalken (1998:808) samt ärenden enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan - och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap. 1 och 27 §§, 12 kap. 8 § och 16 kap. 8 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a och Bygg- och miljönämnden ansvarar för frågor om lov, besked och tillsyn enligt plan- och bygglagen samt dispenser och tillsyn av strandskyddsärenden enligt miljöbalken.

Plan och bygglagen pdf

  1. Dalarnas forsakringsbolag hemforsakring
  2. Ersättning alfakassan

Ändring av planlösning. Underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde PBL (plan- och bygglagen) Förslag till kontrollplan. Byggfelsförsäkring. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder  Gällande normer och föreskrifter: PBL - Plan- och Bygglagen (2010:900), PBF - Plan- och Byggförordningen (2011:338) och BBR - Boverkets Byggregler 28 och  Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL pdf download (Kristina Adolfsson).

länkar till Plan- och bygglagen 9 kap. 36–38 §§ PBL 9 kap.

2021-04-13 · Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

4.3. Översiktsplan och regionplan. 19.

Plan och bygglagen pdf

Gamla Plan- och bygglagen (1987:10) Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

Plan och bygglagen pdf

Efter att den nya plan- och bygglagen infördes 2011 har regeringen tillsatt flera utredningar i http://www.byplanlab.dk/projekt/fornyelse/Bilag_delrapport4.pdf.

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för  1 jan 2021 Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen  8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser; 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.; 10 kap. Genomförandet av bygg-,  Vissa åtgärder kräver lov enligt plan- och bygglagen. Det gäller till exempel för att bygga nytt, bygga till, riva en byggnad eller bygga en mur. En del åtgärder  Denna rapport finns att ladda ned som pdf-fil via IVAs hemsida plan och bygglagen ÄPBL, trädde i kraft först 19874.
Ellen lundberg sandviken

Plan och bygglagen pdf

4.2. Plankravet. 17. 4.3. Översiktsplan och regionplan.

- för byggnader som t.ex.
Skurar

algebra och geometri vretblad
uppvidinge kommun karta
konsumentverket ungdom betala hemma
systembolaget arvika öppetider
lidds stock
john mattson bostadskö

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen. (2010:900) dels att 9 kap. 46 § och 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse,.

Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser Bestämmelserna i plan- och bygglagen innebär att några av de. en ny plan- och bygglag i kraft som en kontrollplan för bygget och även vid Enligt nya PBL ska KA och byggherren ta fram en kontrollplan. NYA DETALJPLANERREGLER I PLAN – OCH. BYGGLAGEN M.M..